مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور
مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور
خزر: سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور پس از شش سال به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بازگشایی شد.

مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور