حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده
حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده
خزر: مراسم رونمایی از «غذاهای فراموش شده» امروز پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ با حضور سید حسین رضویان، مجید عزیزی، نادر حسینی و رضا عاشری از اعضای شورای اسلامی شهر رشت، سید امیر حسین علوی شهردار رشت و برخی معاونین و مدیران شهرداری در اداره مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت برگزار شد.

حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده

حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده

حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده

حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده

حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده

حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده

حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده

حضور شهردار رشت در مراسم رونمایی از غذاهای فراموش شده