مراسم عزاداری ۲۸ صفر در موکب خدام العتره شهرداری رشت
مراسم عزاداری ۲۸ صفر در موکب خدام العتره شهرداری رشت

بیشتر بخوانید:رشت عزادار حسین است

بیشتر بخوانید:
رشت عزادار حسین است