معارفه شهردار جدید رشت
معارفه شهردار جدید رشت

بیشتر بخوانید:شورا جایی برای کسب قدرت نیست| برخی به دنبال معامله میزهای مدیریتی شهرداری هستند

بیشتر بخوانید:
کپی برداری های آقای استاندار!