نصب تیر برق روشنایی در خیابان رامدشت به همت پرسنل واحد اجراییات شهرداری رودسر
نصب تیر برق روشنایی در خیابان رامدشت به همت پرسنل واحد اجراییات شهرداری رودسر

نصب تیر برق روشنایی در خیابان رامدشت به همت پرسنل واحد اجراییات شهرداری رودسر نصب تیر برق روشنایی در خیابان رامدشت به همت پرسنل واحد اجراییات شهرداری رودسر نصب تیر برق روشنایی در خیابان رامدشت به همت پرسنل واحد اجراییات شهرداری رودسر نصب تیر برق روشنایی در خیابان رامدشت به همت پرسنل واحد اجراییات شهرداری رودسر نصب تیر برق روشنایی در خیابان رامدشت به همت پرسنل واحد اجراییات شهرداری رودسر