نگهداری و مراقبت از فضای سبز شهری؛ خیابان فلسطین شمالی کیاشهر
نگهداری و مراقبت از فضای سبز شهری؛ خیابان فلسطین شمالی کیاشهر
خزر: نگهداری و مراقبت از فضای سبز شهری؛ خیابان فلسطین شمالی.