ویروس کووید ۱۹و استفاده یا عدم استفاده از ظرفیت اصل ۷۹ قانون اساسی
ویروس کووید ۱۹و استفاده یا عدم استفاده از ظرفیت اصل ۷۹ قانون اساسی

اصل ۷۹ قانون اساس مقرر می دارد که حکومت نظامی ممنوع است و در شرایط جنگ و اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس محدودیتهای ضروری رابه مدت سی روز اجرا نماید و…… هر چند که در قانون اساسی مصادیق محدودیتهای ضروری ذکر نگردیده ولی قطع به یقین کرونا می تواند یکی از مصادیق آن […]

اصل ۷۹ قانون اساس مقرر می دارد که حکومت نظامی ممنوع است و در شرایط جنگ و اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس محدودیتهای ضروری رابه مدت سی روز اجرا نماید و……

هر چند که در قانون اساسی مصادیق محدودیتهای ضروری ذکر نگردیده ولی قطع به یقین کرونا می تواند یکی از مصادیق آن باشد که با استفاده از ظرفیت این اصل می توان تصمیمات مهمی در اعمال محدودیتها برای شهروندان وضع کرد با دقت نظر در قانون اساسی که هیچ مقامی نمی تواند حتی با وضع قانون آزادیهای مشروع شهروندان را محدود نماید این اقدام چگونه قابل توجیه می باشد؟

از آنجاییکه این ویروس یکی از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق حیات را نشانه گرفته برای برون رفت از این وضعیت با استفاده از اصل ۷۹دولت می بایست با تقدیم لایحه به مجلس و تایید شورای نگهبان اینگونه محدودیتها را برای شهروندان وضع می کرد که در مانحن فیه دولت به جای استفاده از این ظرفیت موجود از ظرفیت اصل ۱۷۶ قانون اساسی با تفسیر موسع از تهدیدهای مندرج در آن اصل بهره جسته و از آن شورا مجوز تاسیس ستاد ملی کرونا را گرفته که نه تنها مشکلات و تشریفات تصویب از طریق اصل ۷۹ قانون اساسی را ندارد بلکه راهکار سریع تری برای دستیابی به اهداف مبارزه با ویروس کرونا و ایجاد محدودیتها برای شهروندان به جهت یک امر اهم یعنی حفظ جان و حیات شهروندان را دنبال می کند.

در واقع اعمال اصل ۷۹در کالبد اصل۱۷۶تبلور پیدا نموده است که در شرایط فعلی از آن جهت که حفظ حق بر سلامت و حیات شهروندان در برابر انواع تهدیدها از جمله تهدید علیه حق بر سلامت آنها در زمره وظایف دولت بوده و از حق های رفاهی و قابل مطالبه می باشد. قابلیت توجیه و تفسیر را داشته و می طلبد که همه شهروندان نسبت به رعایت دقیق پروتکل ها و محدودیتها اقدامات شایسته را انجام دهند.

ابوطالب اصغری جیرهنده وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه دانشجوی دکتری حقوق

بیشتر بخوانید:
اقدام عجیب فرماندار خمام و استنکاف از دستور ستاد استانی مدیریت کرونا!
  • نویسنده : ابوطالب اصغری جیرهنده وکیل پایه یک دادگستری