گوش به فرمان رهبری /حضورحداکثری
گوش به فرمان رهبری /حضورحداکثری

رهبرانقلاب :به مردم عزیزمان عرض میکنم انتخابات دریک روز انجام میشود امااثرآن درچندسال باقی می ماند. زمان انتخاب زمانی است که بایدآینده ای نه  چندان دوررا رقم زد برای ساختن آینده ای دورترکه دردستان من وتوست باانتخاب من وتوست که آینده برای فرزندانمان درخشان می شود. اکنون زمان آن فرارسیده آنچنان که مدعی می شدیم […]

رهبرانقلاب :به مردم عزیزمان عرض میکنم انتخابات دریک روز انجام میشود امااثرآن درچندسال باقی می ماند.

زمان انتخاب زمانی است که بایدآینده ای نه  چندان دوررا رقم زد برای ساختن آینده ای دورترکه دردستان من وتوست باانتخاب من وتوست که آینده برای فرزندانمان درخشان می شود.

اکنون زمان آن فرارسیده آنچنان که مدعی می شدیم صداقت رابه رخ بکشیم وبه باوربرسانیم آنچه راکه میگوییم درلوای صداقتی باشد که آگاهانه باید آگاهی داد.وحضوری که نشان دهنده ی اتحاد وانسجام مردم درحمایت ازآرمان های امام وانقلاب وبیعتی دوباره بامقام معظم رهبری است تابه دشمنان داخلی وخارجی وداخلی خصوصا آنان که درلباس دوست خودرانمایانده اند نشان دهیم که درایران اسلامی فرمان آن است که مردم اعلام میدارند ودراین راه دلخوش به دستورات ورهنمودهای  رهبری فرزانه هستند که آنانراهیچگاه تنهانگذاشته واین مردم قدرشناس وشهید پرورنیزایشان راتنها نخواهند گذاشت دراین حضورحداکثری به جوانان اعتمادبیشتری  کنیم فراموش نکنیم وازیادنبریم انقلاب راجوانان این مرزوبوم صورت دادند جنگ تحمیلی بانیروی جوانی به پیروزی رسید قابل اغماض نیستت که تجربه ورهنمودهای امام راحل نشان دهنده راه ومسیر سعادت بود امروزهم انرژی هسته ای وساخت هواپیماهای جنگنده قاهر۳۱۳وموشک های سجیل و…تسخیرفضاباماهواره بر های مختلف همگی نشان دهنده  قدرت نیروی جوانی است نیروی جوانی چنان است که می تواند درکنارتجربه بزرگان هرکوی وبرزن امکان پیشرفت  سریع تر رانصیب شهرنماید همچنان که مقام معظم رهبری دروصف جوانان فرمودند انرژی ،امید ، ابتکارسه خصوصیت برجسته جوانان است وچه سخنی بالاتر وبرتر ازرهنمودهای ابرمردی که درراهنمایی یگانه زمان است .

بیشتر بخوانید:
یک نماینده چگونه در امور اجرایی دخالت می کند؟
  • نویسنده : جلال نیک فطرت شالدهی