خزر: اجرای پروژه روشنایی معابر بلوار دادگستری در راستای عزم جدی مدیریت شهری در حذف نقاط تاریك شهری و ایجاد فضای شایسته جهت تردد شهروندان