به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از شورای شهر رشت حکایت از آن دارد که طیف اکثریت شورا که البته این روزها از اختلاف نظر حجت جذب و احمد رمضانپور رنج می برد، طی نشستی به ترکیب زیر برای برخی کمیسیون های حساس شورای شهر رشت دست یافته است: رئوسای کمیسیون ها: بودجه: حجت جذبترافیک: فرهام […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از شورای شهر رشت حکایت از آن دارد که طیف اکثریت شورا که البته این روزها از اختلاف نظر حجت جذب و احمد رمضانپور رنج می برد، طی نشستی به ترکیب زیر برای برخی کمیسیون های حساس شورای شهر رشت دست یافته است:

رئوسای کمیسیون ها:

بودجه: حجت جذب
ترافیک: فرهام زاهد
عمران: حامد عبداللهى
بهداشت: محمدحسن علیپور
فرهنگى: محمدحسن عاقل منش

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰: حاجى پور – عبداللهى – زاهد – علیپور – یک نفر از طیف مقابل

همچنین گفته می شود حجت جذب احتمالا از شوراى شهرستان استعفا داده تا راه برای حضور رمضانپور در شورای شهرستان هموار شود.