گزارش تصویری حضور ۲۳ تیم از سراسر کشور با حضور ۱۶۱ ورزشکار و سرپرست در دومین المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته سپک تاکرا بانوان.   ۸ لغایت ۱۱ شهریور، سالن تختی، مجموعه ورزشی عضدی رشت.    

گزارش تصویری حضور ۲۳ تیم از سراسر کشور با حضور ۱۶۱ ورزشکار و سرپرست در دومین المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته سپک تاکرا بانوان.

 

۸ لغایت ۱۱ شهریور، سالن تختی، مجموعه ورزشی عضدی رشت.