افتتاح همزمان ۱۰۰۰واحد مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) افتتاح ساختمان جدید دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان نشست با جمعی از اساتید و مدیران دانشگاه گیلان 

افتتاح همزمان ۱۰۰۰واحد مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_1_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_2_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_3_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_4_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_5_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_6_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_7_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_8_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_9_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_10_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_11_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_12_.jpg (1000×666)

افتتاح_1000واحد_مسکن_مددجویان_در_گیلان_با_حضور_دکتر_محمدباقر_نوبخت_13_.jpg (1000×666)

افتتاح ساختمان جدید دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_1_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_2_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_3_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_4_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_5_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_6_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_7_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_8_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_9_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_10_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_11_.jpg (1000×666)

افتتاح_ساختمان_جدید_دانشکده_علوم_کشاورزی_دانشگاه_گیلان_12_.jpg (1000×666)

نشست با جمعی از اساتید و مدیران دانشگاه گیلان 

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_1_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_2_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_3_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_4_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_5_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_6_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_7_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_8_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_9_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_10_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_11_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_12_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_13_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_14_.jpg (1000×750)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_15_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_16_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_17_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_18_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_19_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_20_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_21_.jpg (1000×666)

جلسه_با_جمعی_از_اساتید_و_مدیران_دانشگاه_گیلان_22_.jpg (1000×666)