به گزارش خزرآنلاین، او با انتشار حکم صادر شده در توئیتر خود نوشت: 

به گزارش خزرآنلاین، او با انتشار حکم صادر شده در توئیتر خود نوشت: