به گزارش خزرآنلاین، گذشته از ماهیت، اشکالات و یا موضوعاتی که درباره برگزاری این مناقصه می توان صحبت کرد آنچه بیش از همه برایم مهم است اینکه نگاه برخی از دوستانم در شورا را به این قضیه به فال نیک می گیرم و توجه همگان را به اهمیت نظارت شورا بر کار شهرداری به عنوان مساله […]

به گزارش خزرآنلاین، گذشته از ماهیت، اشکالات و یا موضوعاتی که درباره برگزاری این مناقصه می توان صحبت کرد آنچه بیش از همه برایم مهم است اینکه نگاه برخی از دوستانم در شورا را به این قضیه به فال نیک می گیرم و توجه همگان را به اهمیت نظارت شورا بر کار شهرداری به عنوان مساله ای که از دیرباز وجود داشته جلب می کنم.

ما به عنوان منتخب مردم در شورای اسلامی قسم یاد کرده ایم که در کارها صرفه و صلاح شهرداری، شهر و شهروندان را لحاظ کنیم و به عنوان یکی از سه وظیفه اصلی شورا بر کار شهرداری هم نظارت دقیق نماییم.

نظارت شورا پس از برنامه ریزی و سیاستگذاری یکی از موضوعات مهم کاری آنها است که امیدوارم وضعیت پیش آمده، شرایطی را فراهم آورد که با تاکید بر این بعد از ابعاد ماهیتی کار شورایی، از این پس خروجی این پرونده سبب شفاف سازی هر چه بیشتر فعالیتها در شهرداری و زمینه ساز افرایش اعتماد عمومی و جلب مشارکتهای مردمی شود.

به واقع باید تاکید کرد که سرمایه شورا و شهرداری تنها میزان مشارکت اجتماعی در اجرای طرحها و برنامه ها است و به یقین تا برای شهروندان اعتماد و اطمینان سازی در کارها و برنامه ها نشود و تا نظر آنها در فرآیندهای مختلف مرتبط با شهر و شهرداری تامین نگردد، داشتن توقع مشارکت در اجرای برنامه های شهری از آنها، می تواند حتی توقعی نابه جا تلقی گردد.

به سهم خود به عنوان خادم مردم در شورا امیدوارم شهرداری رشت با ساز و کارهای مشخص همواره به شفاف سازی همه اموری که مرتبط با شهر و شهرداری است بپردازد تا با رفع شبهات احتمالی زمینه های اعتماد عمومی آحاد جامعه بیش از پیش مهیا و فراهم شود.

محمدحسن عاقل منش
عضو شورای اسلامی شهر رشت