به گزارش خزرآنلاین، مدت هاست که ردپایی از بستگان برخی مسئولین در ادارات دولتی و شبه دولتی به چشم می خورد. افرادی که اگرچه به کارگیری شان در ادارات ممکن است بر اساس موازین قانونی و از طریق برگزاری آزمون و … صورت گرفته باشد، اما همین نسبت فامیلی نسبی یا سببی شان با بعضی […]

به گزارش خزرآنلاین، مدت هاست که ردپایی از بستگان برخی مسئولین در ادارات دولتی و شبه دولتی به چشم می خورد. افرادی که اگرچه به کارگیری شان در ادارات ممکن است بر اساس موازین قانونی و از طریق برگزاری آزمون و … صورت گرفته باشد، اما همین نسبت فامیلی نسبی یا سببی شان با بعضی مسئولین و یا همراهی و نزدیکی به آنان، شائبه های فراوانی را حول محور استخدام و ارتقای شغلی آنان به وجود آورده است.

آن چه در ادامه می آید لیستی از منتسبین به یکی از اعضای شوراست:

* اسامی کامل جهت پیگیری نهادهای قانونی و نظارتی در تحریریه محفوظ است

“ز.ف” از بستگان یک عضو شورا دارای مسئولیت مهم مالی

“ا.چ” دارای منصبی مهم مالی، از بستگان همان عضو شورا

“م.ش” دارای پست معاونتی، از بستگان همان عضو شورا

“ف.ر” شاغل به عنوان راننده از بستگان همان عضو شورا

“ر.ص” دارای پست مدیریتی، داماد یکی از بستگان همان عضو شورا

“ر” دارای مسئولیت مهم در یکی از نهادهای وابسته، از اعضای ستاد انتخاباتی همان عضو شورا

“ج” دارای مسئولیت در یکی از نهادهای وابسته، از اعضای ستاد انتخاباتی همان عضو شورا

“ح.ک” به عنوان فردی که چندین سال در یکی از مراکز اقامتی به رایگان سکونت داشته و خود را مسئول در یکی از نهادهای وابسته معرفی نموده و با همان عضو شورا مراودات اقتصادی دارد.

“م.ع” داراری پست کارشناسی، از اعضای ستاد انتخاباتی همان عضو شورا

“م.ح” دارای پست مهم و معاونتی، از اعضای ستاد انتخاباتی همان عضو شورا

“س.ح” دارای پست مدیریت در یکی از نهادهای وابسته، منصوب شده مستقیم توسط همان عضو شورا

“ح.ن” دارای پست مدیریتی، اسپانسر مالی همان عضو شورا

“آ.پ” دارای پست معاونتی، از اعضای ستاد انتخاباتی همان عضو شورا

“پ.ع” دارای پست مدیریتی حساس، منصوب شده مستقیم توسط همان عضو شورا

سه نفر به عنوان آژانس قراردادی، تعرفه شده توسط همان عضو شورا

“ح” دارای پست کارشناسی، از اعضای ستاد انتخاباتی همان عضو شورا