بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان از سازمان میراث ‌فرهنگی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان از سازمان میراث ‌فرهنگی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان از سازمان میراث ‌فرهنگی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان از سازمان میراث ‌فرهنگی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان از سازمان میراث ‌فرهنگی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان از سازمان میراث ‌فرهنگی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان از سازمان میراث ‌فرهنگی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان از سازمان میراث ‌فرهنگی