بهره برداری همزمان از هشت واحد تولیدی با حضور سرپرست وزارت صمت و استاندار گیلان

بهره برداری همزمان از هشت واحد تولیدی با حضور سرپرست وزارت صمت و استاندار گیلان

بهره برداری همزمان از هشت واحد تولیدی با حضور سرپرست وزارت صمت و استاندار گیلان

بهره برداری همزمان از هشت واحد تولیدی با حضور سرپرست وزارت صمت و استاندار گیلان

بهره برداری همزمان از هشت واحد تولیدی با حضور سرپرست وزارت صمت و استاندار گیلان

بهره برداری همزمان از هشت واحد تولیدی با حضور سرپرست وزارت صمت و استاندار گیلان

بهره برداری همزمان از هشت واحد تولیدی با حضور سرپرست وزارت صمت و استاندار گیلان

بهره برداری همزمان از هشت واحد تولیدی با حضور سرپرست وزارت صمت و استاندار گیلان