به گزارش خزرآنلاین، احمد الله مدیر سابق بانک ملی گیلان قرار است به عنوان مدیر شعب بانک استان مرکزی منصوب شود.  گفتنی است سیاست بانک ملی در انتصابات مدیریتی غیر بومی است. حسین زاده مدیرعامل بانک ملی کشور اصالتا گیلانی و مدیریت شعب بانک ملی در گیلان را هم در سابقه خود دارد.

به گزارش خزرآنلاین، احمد الله مدیر سابق بانک ملی گیلان قرار است به عنوان مدیر شعب بانک استان مرکزی منصوب شود. 

گفتنی است سیاست بانک ملی در انتصابات مدیریتی غیر بومی است.

حسین زاده مدیرعامل بانک ملی کشور اصالتا گیلانی و مدیریت شعب بانک ملی در گیلان را هم در سابقه خود دارد.