به گزارش خزرآنلاین، فردا تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی گیلان برگزار خواهد شد. در همین راستا اختری جایگزین یوسف پور بر راس منابع طبیعی گیلان تکیه خواهد زد.  اختری در سوابق کاری خود مدیرکلی منابع طبیعی قزوین را دارد.

به گزارش خزرآنلاین، فردا تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی گیلان برگزار خواهد شد. در همین راستا اختری جایگزین یوسف پور بر راس منابع طبیعی گیلان تکیه خواهد زد. 

اختری در سوابق کاری خود مدیرکلی منابع طبیعی قزوین را دارد.