به گزارش خزرآنلاین، در این نشست شهردار رشت با علیرضا محمدی رییس و محمدرضا علیزاده معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت پیرامون برنامه های راهبردی و اجرایی این سازمان بحث و تبادل نظر کرد و اولویت های پیش رو این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.             

به گزارش خزرآنلاین، در این نشست شهردار رشت با علیرضا محمدی رییس و محمدرضا علیزاده معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت پیرامون برنامه های راهبردی و اجرایی این سازمان بحث و تبادل نظر کرد و اولویت های پیش رو این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.