به گزارش خزرآنلاین، یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی و فرعی شورا برگزار شد. کمیسیون بودجه و حقوقی شوراحجت جذبمحمد حسن عاقلمنشفاطمه شیرزادفرهام زاهدامیر حسین علوی کمسیون عمران و توسعه شهری شورارضا رسولیحجت جذبحامد عبدالهیاسماعیل حاجی پورامیرحسین علوی کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات […]

به گزارش خزرآنلاین، یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی و فرعی شورا برگزار شد.

کمیسیون بودجه و حقوقی شورا

حجت جذب
محمد حسن عاقلمنش
فاطمه شیرزاد
فرهام زاهد
امیر حسین علوی

کمسیون عمران و توسعه شهری شورا

رضا رسولی
حجت جذب
حامد عبدالهی
اسماعیل حاجی پور
امیرحسین علوی

کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری

فاطمه شیرزاد
محمد حسن علیپور
بهرادذاکری
اسماعیل حاجی پور
فرهام زاهد

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا

حامد عبدالهی
رضا رسولی
اسماعیل حاجی پور
احمد رمضانپور
حجت جذب

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا

محمد حسن عاقلمنش
محمد حسن علیپور
امیرحسین علوی
بهراد ذاکری
فرهام زاهد

کمیسیون ماده ۱۰۰

اسماعیل حاجی پور
فرهام زاهد
بهراد ذاکری
امیرحسین علوی
محمد حسن علیپور

کمیسیون ماده ۷۷

حجت جذب
احمد رمضانپور نرگسی

ماده ۳۸ اختلاف بین پیمانکار و کارفرما
حجت جذب

ناظر شورا در کمیته انضباطی سازمان حمل و نقل و بار مسافربری

اسماعیل حاجی پور

کمیسیون ماده ۷

بهراد ذاکری

ناظر کمیسیون تهاتر

فرهام زاهد

نظارت بر حسن اجرای مصوبات در امور شهرداری و سایر سازمان ها

بهراد ذاکری

نظارت بر حس اجرای مصوبات شورا

احمد رمضانپور رئیش شورا