دوشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۰ | 20 صفر 1443  |  Monday, 27 September , 2021
مدیریت شهری و هویت شهری ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دکتر مهرداد بردبار:

مدیریت شهری و هویت شهری

خزر: بحران مکان به مفهوم بحران، معنای اجتماعی از فضا و زمان، از بارزترین مشکلات شهر سازی معاصر است. بحرانی که در ایجاد فضاهای شهری فاقد هویت، فاقد تاریخ و فاقد ارتباط تبلور یافته است.